Polska Izba Turystyki Młodzieżowej

Polish Chamber of Youth Tourism

Informator PITM 2020

Licznik odwiedzin:

Dziś:Dziś:91
Wczoraj:Wczoraj:165
W tym tygodniu:W tym tygodniu:489
W tym miesiącu:W tym miesiącu:2248
Ogólnie od 4.04.2014r. :Ogólnie od 4.04.2014r. :525679

Polecamy:


 wilejkaBiuro Turystyki Szkolnej MABA

Biuro Podróży Rego Bis

 

Statut Polskiej Izby
Turystyki Młodzieżowej

 
Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.

 Polska Izba Turystyki Młodzieżowej zwana dalej Izbą jest organizacją samorządu gospodarczego reprezentującego interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów w zakresie ich działalności turystycznej oraz reprezentującego interesy dzieci i młodzieży w dziedzinie turystyki.


§ 2.

Terenem działania Izby jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą miasto stołeczne Warszawa.


§ 3.

Izba posiada osobowość prawną.


§ 4.

Izba może tworzyć swoje oddziały terenowe.


§ 5.

Izba może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji popierających rozwój turystyki dziecięcej i młodzieżowej oraz rodzinnej.

§ 6.

 Izba używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku: "Polska Izba Turystyki Młodzieżowej".

 
Rozdział 2
PODSTAWOWE CELE I ZADANIA ORAZ SPOSOBY ICH REALIZACJI
 
§ 7.

Do podstawowych celów i zadań Izby należy:

 

 • reprezentowanie interesów społeczno - gospodarczych swoich członków,

 • stworzenie jak najkorzystniejszych uwarunkowań finansowo - prawnych dla turystyki dzieci, młodzieży oraz rodzin,

 • przyczynianie się do rozwoju turystyki dzieci, młodzieży oraz rodzin,

 • podnoszenie kultury osobistej turystów,

 • kształtowanie i upowszechnianie zasady etyki w działalności gospodarczej,

 • wspieranie kształcenia zawodowego w dziedzinie turystyki oraz doskonalenia zawodowego pracowników turystyki.§ 8.

Izba realizuje swoje zadania przez:
 • udzielanie pomocy i porad dzieciom, młodzieży oraz rodzicom w dziedzinie turystyki oraz organizowanie współpracy między członkami Izby.
 • uczestniczenie w przygotowywaniu projektów aktów normatywnych dotyczących spraw objętych podstawowymi zadaniami Izby,
 • dokonywanie analiz i ocen wdrażania i funkcjonowania przepisów pranych dotyczących działalności społeczno - gospodarczej w zakresie turystyki dzieci, młodzieży oraz rodzin,
 • inicjowanie działań zmierzających do nowelizacji aktów prawnych i
 • proponowanie nowych rozwiązań objętych zakresem działania Izby,
 • reprezentowanie interesów branży na forum instytucji i organizacji krajowych i międzynarodowych,
 • popieranie rozwoju zawodowego nauczycieli w zakresie turystyki dzieci, młodzieży oraz rodzin,
 • wspieranie różnych form szkolenia i dokształcania kadr dla turystyki dzieci, młodzieży oraz rodzin,
 • zapewnianie udziału swoich przedstawicieli w pracach państwowych instytucji doradczo - konsultacyjnych w sprawach turystyki dzieci, młodzieży oraz rodzinnej,
 • prowadzenie działalności promocyjnej, informacyjnej, udział w wystawach, targach i wymianie doświadczeń pomiędzy członkami Izby,
 • wyrażanie opinii o funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych w dziedzinie turystyki na obszarze działania Izby.

 

Rozdział 3
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9.

Członkowie Izby dzielą się na:
 • zwyczajnych
 • kandydatów
 • honorowych
 • stowarzyszonych
§ 10.

Członkiem zwyczajnym może być przedsiębiorstwo prowadzące działalność turystyczną ze szczególnym uwzględnieniem turystyki dzieci, młodzieży oraz rodzin, działające zgodnie z przepisami polskiego prawa i posiadające siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 11.

Członkiem kandydatem może być przedsiębiorstwo spełniające warunki członka zwyczajnego, wyrażające wolę przystąpienia do PITM. Po rocznym okresie działalności w Izbie i uzyskaniu rekomendacji dwóch członków zwyczajnych, członek kandydat może stać się członkiem zwyczajnym.

§ 12.

Członkiem honorowym może zostać członek zwyczajny szczególnie zasłużony dla rozwoju PITM.

§ 13.

Osoby zainteresowane działalnością PITM, a nie spełniające warunków umożliwiających uzyskanie członkostwa zwyczajnego mogą uzyskać status członka stowarzyszonego.

§ 14.

1. Członek zwyczajny i honorowy ma prawo:

  1/ uczestniczyć w walnym zgromadzeniu Izby z głosem stanowiącym,
  2/ wybierać i być wybieranym do władz Izby,
  3/ zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Izby,
  4/ korzystać ze świadczeń wynikających z działalności Izby.

2. Członek zwyczajny jest obowiązany:

  1/ brać czynny udział w realizacji zadań Izby,
  2/ przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Izby,
  3/ opłacać składki członkowskie.

§ 15.

1. Członek kandydat i stowarzyszony ma prawo:

1/ uczestniczyć w walnym zgromadzeniu Izby z głosem doradczym,
2/ zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Izby,

 

2. Członek kandydat jest zobowiązany:
  1/ brać czynny udział w realizacji zadań Izby,
  2/ przestrzegać postanowień Statutu i uchwal władz Izby,
  3/ opłacać składki członkowskie.
§ 16.

1. Decyzję o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych i stowarzyszonych podejmuje Zarząd Izby na podstawie wniosku członka zwyczajnego.

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków Izby.


§ 17.

Założyciele PITM na walnych zebraniach występują z podwójnym głosem.

§ 18.

1. Członkostwo ustaje wskutek:

1/ wystąpienia członka Izby,
2/ skreślenia z listy członków,
3/ wykluczenia członka z Izby,
4/ rozwiązania Izby lub podmiotu gospodarczego będącego członkiem Izby,
5/ zaprzestania działalności gospodarczej przez podmiot będący członkiem Izby.

 

2. Członek Izby może być skreślony z listy członków, jeżeli nie bierze czynnego udziału w realizacji zadań i celów Izby, bądź zalega z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 1 rok.

3. Członek Izby może być wykluczony z Izby, jeżeli działa wbrew interesom Izby naruszając postanowienia Statutu bądź uchwał władz Izby.

4. Skreślenia z listy członków oraz wykluczenia dokonuje Zarząd Izby.

5. Od uchwały Zarządu Izby w sprawie skreślenia bądź wykluczenia służy odwołanie do Walnego Zgromadzenia Izby. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu izby w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały.

Rozdział 4
NACZELNE WŁADZE IZBY

 

§ 19.

1. Naczelnymi władzami Izby są:

  1/ Walne Zgromadzenie Członków Izby,
  2/ Zarząd Izby,
  3/ Komisja Rewizyjna,

2. Kadencja władz trwa 4 lata.

§ 20.

Ukonstytuowanie Zarządu Izby i Komisji Rewizyjnej Izby następuje na pierwszych ich zebraniach, którym przewodniczy przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków Izby.

§ 21.

1. Zarządowi Izby oraz Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo dokonywania zmian w ich składach. Zmiany te mogą być wynikiem odwołania bądź rezygnacji członków tych organów.

2. W razie ustąpienia członka Zarządu Izby lub Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo kooptacji, z tym że liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.


§ 22.

Ustąpienie członka Zarządu Izby lub Komisji Rewizyjnej może nastąpić w przypadku:

1/ ustania członkostwa w Izbie,

2/ rezygnacji z pracy we władzach Izby w związku z nie wypełniania obowiązków statutowych.


§ 23.

1. Posiedzenia władz Izby mogą odbywać się w dwóch terminach, przy czym posiedzenie w drugim terminie nie może rozpocząć się wcześniej niż 30 minut po terminie pierwszym.

2. Na posiedzeniu odbywającym się w pierwszym terminie uchwały mogą być podjęte, jeśli uczestniczy w nim co najmniej połowa członków danej władzy, uprawnionych do głosowania.

3. Na posiedzeniu odbywającym się w drugim terminie uchwały mogą być podjęte bez względu na liczbę osób biorących udział w posiedzeniu.

4. Uchwały władz Izby zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego danej władzy.

5. Głosowanie odbywa się jawnie, chyba że Statut Izby lub uchwała danej władzy Izby postanowi inaczej.
WALNE ZGROMADZENIE
§ 24.

Walne Zgromadzenie Członków Izby jest najwyższą władzą Izby.

§ 25.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Izby należy:

  1/ uchwalanie kierunków i programów działania,
  2/ uchwalanie zmian Statutu,
  3/ wybór władz w głosowaniu tajnym, w tym prezesa Zarządu Polskiej Izby Turystyki Młodzieżowej
  4/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Izby,
  5/ udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Izby na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  6/ podejmowanie uchwał w sprawie:
  finansowania wspólnych przedsięwzięć, zasad współpracy między członkami,
  7/ ustalanie budżetu, wysokości wpisowego i składek członkowskich,
  8/ nadawanie godności członka honorowego,
  9/ rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Izby w sprawie skreśleń z listy członków bądź wykluczenia członka,
  10/ rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd Izby lub Komisję Rewizyjną,
  11/ podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Izby i przekazania jej majątku.

§ 26.

Walne Zgromadzenia Członków Izby jest zwoływane stosownie do potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na cztery lata.

§ 27.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby jest zwoływane stosownie do potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na cztery lata.

2. Termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Izby ustala Zarząd Izby i zawiadamia o tym członków Izby nie później niż na 14 dni przed Terminem Walnego Zgromadzenia Członków Izby.


§ 28.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby jest zwoływane przez Zarząd Izby z własne inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej, bądź co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby jest zwoływane w ciągu jednego miesiąca od daty zgłoszenia wniosku w sprawie jego zwołania.
 
ZARZĄD IZBY
§ 29.

Zarząd Izby jest organem zarządzającym w okresie między Walnymi Zgromadzeniami Członków Izby.

§ 30.

Do kompetencji Zarządu Izby należy:
  1/ reprezentowanie Izby na zewnątrz,
  2/ kierowanie działalnością Izby między posiedzeniami Walnego Zgromadzenia Członków Izby
  3/ nadzór nad realizacją uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Izby,
  4/ zaciąganie zobowiązań w imieniu Izby w ramach uchwalonego budżetu,
  5/ rozpatrywanie sporów między członkami, powstałych na tle ich działalności w Izbie,
  6/ zwoływanie Walnych Zgromadzeń,
  7/ powoływanie organów opiniodawczo-doradczych Zarządu Izby,
  8/ przyjmowanie nowych członków i skreślanie z listy członków,
  9/ wykonywanie innych czynności nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Izby.

§ 31.

1. Zarząd Izby wybierany na Walny Zgromadzeniu Członków Izby składa się z:

  1/ prezesa Zarządu Polskiej Izby Turystyki Młodzieżowej wybieranego bezpośrednio przez Walne Zgromadzenie, będącego jednocześnie prezesem Polskiej Izby Turystyki Młodzieżowej,
  2/ z 5-11 osób w tym do 2 wiceprezesów, skarbnika i członków,
  3/ sekretarza generalnego powołanego przez Zarząd Izby po jej ukonstytuowaniu się.

2. Zarząd Izby konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu przy udziale osób, o których mowa w ust.1 pkt.1-2.
3. Zakres zadań, kompetencji i obowiązków sekretarza generalnego określa Zarząd Izby w drodze uchwały.


§ 32.

1. Posiedzenia Zarządu Izby są zwoływane stosownie do potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.

2. Termin, miejsce i porządek obrad Zarządu Izby ustala prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy liczby członków Zarządu Izby zawiadamiając o tym jej członków nie później niż 14 -dni przed terminem posiedzenia.
 
PREZYDIUM ZARZĄDU IZBY
§ 33.

1. Prezydium wykonuje pomiędzy posiedzeniami Zarządu Izby jego uprawnienia za wyjątkiem określonym w § 30 pkt. 5-8.

2. W skład Prezydium wchodzą: prezes, wiceprezesi, skarbnik, sekretarz generalny.

3. Szczegółową organizację oraz zakres i tryb działania Prezydium określa regulamin uchwalony przez Zarząd Izby.

4. Do realizacji zadań powierzonych Prezydium Zarządu Izby może być powołane biuro Izby, za funkcjonowanie którego odpowiada Sekretarz generalny lub inny członek Zarządu Izby.

5. Organizację wewnętrzną oraz zakres działania biura Izby Określa regulamin uchwalony przez zarząd Izby.
 
KOMISJA REWIZYJNA

§ 34.

Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym Izby.

§ 35.

Do kompetencji Komisji należy:

§ 36.


§ 37.


§ 38.
  1/ przeprowadzanie, co najmniej raz w roku, kontroli całokształtu działalności Izby,
  2/ ocenianie działalności statutowej i finansowej Izby oraz występowanie z odpowiednimi wnioskami
  3/ żądanie od Zarządu Izby i innych organów wyjaśnień w sprawie ich działalności,
  4/ określenie terminu i sposobu usunięcia dostrzeżonych nieprawidłowości,
  5/ występowanie z wnioskami w sprawie absolutorium dla Zarządu Izby.
 •  

   Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków, w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarz i członków.
   Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Izby.
   Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych władz Izby.

 

Rozdział 5.
MAJĄTEK I ŚRODKI FINANSOWE
§ 39.


1. Na środki finansowe Izby składają się:
  1/ składki członkowskie,
  2/ dochody z majątku Izby,
  3/ dotacje, darowizny, zapisy i spadki.

2. Wysokość rocznej składki członkowskiej określa się w wysokości co najmniej najniższego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

3. Składka jest przekazywana do końca kwietnia każdego roku , na konto Izby.


§ 40.

Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Izby wymagane jest współdziałanie prezesa (wiceprezesa) lub sekretarza generalnego oraz skarbnika lub dwóch upoważnionych przedstawicieli Zarządu Izby.

 

Rozdział 6
ZMIANA STATUTU, ROZWIĄZANIE IZBY

 
§ 41.


1. Zmiana Statutu i rozwiązanie Izby wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Izby podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy delegatów Walnego Zgromadzenia Członków Izby.

2. W razie podjęcia przez Walne Zgromadzenie Członków Izby uchwały o rozwiązaniu Izby, Walne zgromadzenie Członków Izby zdecyduje o przeznaczeniu majątku i powoła komisję likwidacyjną

*************************************************************Sygnatura sprawy: WAXXNS-REJ.KRS/13438/1/798

POSTANOWIENIE z dnia 14 lutego 2002 r.

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

p o s t a n a w i a:

wpisać do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:

0000091889

POLSKĄ IZBĘ TURYSTYKI MŁODZIEŻOWEJ

Forma prawna: IZBA GOSPODARCZA